අප අමතන්න

දකුණු පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ඔබට සහාය වීමට සැමවිටම සූදානම්. අප හා සම්බන්ධ වීමට කරුණාකර පහත සම්බන්ධතා තොරතුරු භාවිතා කරන්න.

SPID කාර්යාලය

ලිපිනය :
වාරිමාර්ග කාර්යාලයේ පළාත් අධ්‍යක්ෂ,
5 වන මහල,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල,
ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

අපට විද්‍යුත් තැපැල් කරන්න

info@irrigationdept.sp.gov.lkඅපට කතා කරන්න

+94 91 222 3206
+94 91 224 5176